Algemene voorwaarden

Gitte, handelend onder de naam Hippotherapie PonyWijs, met vestigingsadres te 2960, Sint-Lenaarts, Hoogstraatsebaan 94a  en ondernemingsnummer 0716.735.572

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@ponywijs.be

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dienstverlener: Hippotherapie PonyWijs
 2. Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons, als Dienstverlener, en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 3. Aanbod: alle aanbiedingen uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media als  via e-mail.
 4. Dienst: de diensten die wij leveren: Hippotherapie PonyWijs
 5. Producten:
 • Hippotherapie
 • Coaching met assistentie van pony's en paarden
 • Workshops en PonyWijze dagen
 • Kampen
 • Dagbesteding
 1. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
 2. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het ondertekenen van de overeenkomst.
 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.
 4. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 5. Website: www.ponywijs.be

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden worden de regels beschreven op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze Diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, Overeenkomsten en Diensten en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden Schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een Aanbod via de Website, social media of via een offerte. Alle prijzen zijn exclusief BTW. De offerte vervalt na een termijn van 10 dagen, tenzij hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk wordt afgeweken.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod.

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst en informatieverstrekking Klant

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten Diensten aan.

Tenzij Schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:

 • Hippotherapie 
 • Coaching
 • Workshops en PonyWijze dagen
 • Kampen
 • Dagbesteding

4.2. Wanneer jij, als Klant, overgaat tot de aankoop van een van onze Diensten, bestaat in principe de verplichting tot betaling van de volledige som. Jij, als Klant, ontvangt hiervoor geen bevestigingsmail.

4.3. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.


Artikel 5 - Vergoeding:

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst. De prijzen staan steeds vermeld op de Website of op de offerte die jij, als Klant, van ons, als Dienstverlener ontvangt.

De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW.

5.1.2. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van eventuele extra Producten/Diensten. Eventuele bijkomende kosten, zoals een opvolggesprek dat langer dan 1 uur duurt of een kilometervergoeding, zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Indien jij, als Klant, onze Diensten via de Website aankoopt, zal de betaling online plaatsvinden. In alle andere gevallen zullen wij, als Dienstverlener, een factuur opmaken voor de betaling. Afhankelijk van de Dienst kunnen wij, als Dienstverlener, een voorschotfactuur opstellen. Alle facturen dienen steeds binnen een termijn van 14 dagen te worden betaald.

5.2.2. Indien jij, als Klant, in gebreke blijft bij het betalen van onze Diensten, zullen wij, als Dienstverlener, een herinneringsmail versturen. Indien jij, als Klant, nog steeds niet betaald hebt 2 maanden na het ontvangen van de factuur; of indien wij, als Dienstverlener, reeds 2 herinneringen hebben gestuurd, Wordt het volledige factuurbedrag verhoogd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met 15%.

5.2.3. Afhankelijk van de Dienst, zullen wij, als Dienstverlener, wachten met leveren tot de volledige factuur is betaald.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument Diensten online aankopen.

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte Diensten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.


Artikel 7 - Hippotherapie, coaching, workshops en PonyWijze dagen, kampen en dagbesteding.

7.1. Wij, als Dienstverlener, bieden hippotherapie, coaching, workshops en PonyWijze dagen, kampen en dagbesteding aan. Jij, als Klant, zal voor de aanvang van de deze diensten steeds het (inschrijvings)formulier in moeten vullen. Indien jij, als Klant, een traject wenst op te starten, zal er steeds een toestemmingsformulier moeten worden ingevuld.

7.2. Jij, als Klant, kan de deelname aan onze Diensten op voorhand annuleren. Afhankelijk van het tijdstip, zullen wij, als Dienstverlener, overgaan tot een terugbetaling.

 • Indien jij, als Klant, een individuele sessie hippotherapie of coaching wenst te annuleren, moet de annulatie plaatsvinden binnen de 24 uur voor de coaching. Indien jij, als Klant, dit voor het eerst doet, zullen wij, als Dienstverlener, hiervoor geen vergoeding aanrekenen. Indien jij, als Klant, dit nogmaals doet, dan rekenen wij dit wel aan.
 • Indien jij, als Klant, een kamp, workshop of PonyWijze dag wenst te annuleren, dien je zelf een andere deelnemer te vinden. Indien dit niet lukt, zullen wij, als Dienstverlener, niet overgaan tot een terugbetaling.

7.3. Wij, als Dienstverlener, zullen jou, als Klant, steeds bepaalde instructies geven op voorhand. Deze instructies zijn afhankelijk van de gekozen Dienst.

7.4. Wij, als Dienstverlener, behouden het recht om een Dienst niet te laten doorgaan wegens het niet behalen van een minimumaantal deelnemer of door ziekte/ annulatie van de Dienstverlener. In dat geval zal jij, als Klant, steeds het aankoopbedrag van de Dienst terugkrijgen.

7.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen steeds de locatie of datum van een Dienst wijzigen. In dat geval, heb jij, als Klant, het recht om kosteloos te annuleren.

7.6. Indien jij, als Klant, wenst deel te nemen aan een workshop, PonyWijze dag of kamp die reeds volledig volzet is, kan jij, als Klant, je op de reservelijst laten zetten.

Artikel 8 - Levering

De levering van de Diensten is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst. Indien jij, De levering zal plaatsvinden op de afgesproken dag of startdag van een kamp of workshop.

Artikel 9 - Betwistingen

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten, binnen de 7 werkdagen na het ontstaan van de klacht via mail kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.

Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.

Dit kan via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door onze aansprakelijkheidsverzekering.

10.2. Overmacht

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

10.3. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons Schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.4. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrecht

11.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, templates, downloads, schema's, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website/ coaching of hippotherapie, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

11.2. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een Schriftelijke Overeenkomst.

Artikel 12 - Gegevensverwerking

12.1. Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze Website.

12.2. Door het aanvaarden van de Overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

12.3. In het kader van de Diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als 'verantwoordelijke' persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze Overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.

Artikel 13 - Geheimhouding

13.1. Alle partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inhoud van de bijeenkomsten, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz...

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en erna.

13.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

13.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 14 - Algemeen

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

14.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

14.3. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.